Informacje

Ustawa przyspieszająca budowę CPK gotowa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 21 września 2017, 16:03

  • 0
  • Tagi: Centralny Port Lotniczy inwestycje legislacja prawo
  • Powiększ tekst

Projekt tzw. ustawy inwestycyjnej, który celem jest uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego w środę został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Jak wyjaśnił resort projekt został opracowany pomimo prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, ponieważ prace nad kodeksem będą trwać do końca 2017 r., zaś skierowanie projektu do Sejmu nastąpi w 2018 r.

Zdaniem MIB najważniejszą zmianą, którą przewiduje projekt jest wprowadzenie nowego instrumentu planistycznego - obszarów zorganizowanego inwestowania (OZI).

Nowa propozycja nie stanowi rozwiązania specjalnego (specustawy), lecz uzupełnienie katalogu instrumentów planistycznych o instrument współpracy gminy z inwestorami przy dużych projektach urbanistycznych - wyjaśniono w komunikacie.

W trybie OZI będzie można realizować przede wszystkim duże projekty inwestycyjne, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, projekty inwestycyjne np. w ramach rewitalizacji oraz szczególne zamierzenia np. Expo 2022 w Łodzi albo programy reurbanizacji terenów pogórniczych.

Tryb OZI w przypadku komercyjnych inwestycji mieszkaniowych umożliwia zaprojektowanie i zrealizowanie harmonijnej przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej, wyposażonej w tereny zielone oraz infrastrukturę społeczną - czytamy w informacji.

Procedura OZI zakłada, że gmina będzie mogła współpracować z inwestorami w sposób transparentny, a współpraca ta będzie podlegała kontroli wojewody.

OZI łączy etap planistyczny z wykonawczym. Wprowadzi zintegrowane pozwolenia na budowę na podstawie nowego aktu planistycznego - planu regulacyjnego. Plan ten doprecyzowuje m.in. wymogi kompensacji przyrodniczej - chodzi o to, aby w wyniku realizacji inwestycji nie następował ubytek np. w drzewostanie.

Wprowadzenie OZI pozwala na zmianę charakteru decyzji o warunkach zabudowy. Projekt doprecyzowuje warunki m.in. uzyskania decyzji WZ, dostępu do drogi publicznej oraz uzbrojenia terenu. Zgodnie z projektem decyzja będzie ważna 2 lata - w tym terminie inwestor może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Ostatnia część zmian dotyczy aktów planistycznych w gminie. Doprecyzowano zasady sporządzania bilansów potrzeb terenowych oraz wprowadzono obowiązek wyznaczenia obszaru zurbanizowanego. Dopuszczono również możliwość łącznej zmiany studium i planu miejscowego (obecnie trzeba te procedury prowadzić odrębnie).

W zakresie ustawy Prawo budowlane projekt ustawy wprowadza podział projektu budowlanego na projekt inwestycyjny i projekt techniczny.

W przepisach dokonano wyraźnego rozróżnienia elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej - projekt inwestycyjny, od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci - projekt techniczny - wyjaśnia MIB.

Zdaniem ministerstwa dzięki takiemu rozwiązaniu wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcia zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej. W projekcie uregulowano także procedurę uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych - wskazano w jakich przypadkach organ administracji architektoniczno-budowlanej może samodzielnie wydać decyzję umożliwiającą inwestorowi dokonanie odstępstwa od przepisów, a w jakich przypadkach będzie konieczne upoważnienie od ministra właściwego ds. budownictwa.

Projekt zakłada także zmiany w zakresie procesu obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych - zmiany pozwolą m.in. precyzyjniej szacować czas wykonania opracowań geodezyjnych niezbędnych w toku budowlanego procesu inwestycyjnego.

Proponuje się aby nowe przepisy weszły w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

MIB zakłada, że projekt zostanie skierowany do Sejmu jeszcze w 2017 r.

SzSz(PAP)

Komentarze