Informacje

Konsultacje społeczne w ramach SOR. Czas na kapitał dla rozwoju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 września 2016, 10:39

  • 1
  • Powiększ tekst

Trwają konsultacje społeczne w ramach pracy nad projektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju, Tadeusz Kościński; podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Witold Słowik oraz prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys przedstawili kolejne propozycje działań w ramach „Planu Morawieckiego”. Przedmiotem konsultacji było zagadnienie kapitału dla rozwoju.

Przez cały wrzesień trwają konsultacje społeczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z kluczowych zadań, które zdecyduje o powodzeniu strategii ma być zapewnienie kapitału dla rozwoju. Dzisiejsze konsultacje miały pomóc w odpowiedzi na pytania o właściwy dobór celów i narzędzi w tym obszarze.

W SOR wskazaliśmy niezbędne cele realizacji rozwoju odpowiedzialnego. Istotną wartość dodaną stanowi koncentracja na działaniach poprzedzających, które mają ukierunkować nas w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Dążymy do zmiany struktury gospodarki na rzecz uczynienia ją bardziej innowacyjną, efektywniej wykorzystującą kapitał ludzki. Istotnym przejawem w dążeniu do realizacji SOR jest zapewnienie właściwej równowagi pomiędzy z jednej strony środkami krajowymi, a z drugiej środkami zagranicznymi. Odpowiedzialny rozwój jest niemożliwy bez odpowiedniego zarządzania finansami publicznymi. Działania rozwojowe muszą uwzględniać nasze zasoby finansowe. Przewidujemy, że do 2020 roku na realizację zadań w ramach Strategii przeznaczymy 1,5 mld zł. Rozsądne gospodarowanie do dążenie do osiągnięcia maksymalnych efektów z zaangażowanych środków – podkreślał podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Tadeusz Kościński.

Nowy model polityki inwestycyjnej zakłada większą liczbę inwestycji w prorozwojowych branżach, skoordynowaną obsługę inwestorów w jednym „okienku” (krajowych i zagranicznych), rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego i stworzenie kompleksowego programu budowy kapitału. Zaproponowane w projekcie strategii rozwiązania mają prowadzić do większej koordynacji wsparcia inwestycji rozwojowych, rozwoju rynku finansowego, większego wykorzystania środków publicznych do stymulowania prywatnych inwestycji oraz zwiększenia oszczędności Polaków i możliwości ich inwestowania. Celem zrównoważonego rozwoju ma być trwałe zwiększenie stopy inwestycji w dłuższej perspektywie, przy większym wykorzystaniu środków krajowych.

Zakładamy większą koordynację działań instytucjonalnego systemu wsparcia i efektywniejszą pomoc dla inwestorów. Wsparcie trafi przede wszystkim na te projekty inwestycyjne, które zapewniają wysoką wartość dodaną, dobrej jakości miejsca pracy i wywierają pozytywny wpływ na jakość życia i środowisko. Nowa polityka inwestycyjna stawia na kapitał, który będzie bezpośrednio wspierać rozwój polskiej gospodarki oraz jej wzrost – zapewnił Kościński.

Jako jeden z głównych celów podsekretarz MR wskazuje również poprawę jakości i koordynację inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz powstanie planu uwzględniającego tworzenie dobrowolnego, kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce. Szczególną rolę do odegrania ma mieć Polski Fundusz Rozwoju działający od kilku miesięcy, który ze swoimi instrumentami ma trafiać tam, gdzie w sektorze prywatnym trudno jest zdobyć finansowanie. PFR ma wspomóc większe projekty inwestycyjne, a także firmy po etapie startupów i grantów.: Ważnym aspektem SOR jest mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego. Forma ta umożliwia większe zaangażowanie kapitału prywatnego oraz wykorzystanie doświadczenia sektora prywatnego do realizacji inwestycji z sektora publicznego. PPP powinno być wykorzystywane do realizacji przedsięwzięć, które w innym przypadku nie zostałyby zrealizowane, albo zostałyby zrealizowane w sposób nieefektywny, obciążając w większym stopniu budżet państwa. Szczególną rolę w tym zakresie będzie mieć Polski Fundusz Rozwoju. (…) PPP będzie działać w obszarach produktów bankowych, ubezpieczeń eksportowych, inwestycji kapitałowych, doradztwa i promocji dla przedsiębiorstw – wskazał Kościński.

O możliwościach finansowania inwestycji publicznych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i rynek kapitałowy mówił również podsekretarz stanu w MR, Witold Słowik. Jako projekty przewidziane do realizacji w obszarze „Kapitał dla rozwoju” wymienił m.in.: pakiet zmian regulacyjnych i instytucjonalnych dotyczących rozwoju rynku kapitałowego, utworzenie centrum ratingu i analiz, dzięki któremu firmy otrzymają wiarygodny rating, co może pomóc im w pozyskaniu finansowania np. poprzez giełdę. W strategii Ministerstwa Rozwoju jako jeden z punktów wymienił również realizację projektu Planu działania na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020; lepszą koordynację działań administracji rządowej oraz podległych jej podmiotów w zakresie pozyskiwania finansowania z tzw. Planu Junckera; oraz utworzenie Polskiej Grupy Kapitałowej lub agencji rządowej, która ma być odpowiedzialna za nadzór nad wybranymi podmiotami z udziałem Skarbu Państwa. Podkreślił, że do realizacji tych celów niezbędnym jest, aby podmioty prywatne i instytucje publiczne współdziałały ze sobą na wszystkich szczeblach.

Konsultacje społeczne dotyczące dokumentu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z partnerami społeczno-gospodarczymi, samorządami, środowiskami naukowymi mają potrwać do końca września. Opinie i sugestie można składać również przez formularz dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju lub na adres: strategiarozwoju@mr.gov.pl. W październiku gotowy projekt Strategii ma zostać przedłożony Radzie Ministrów.

NB

Powiązane tematy

Komentarze