Informacje

Jak się przygotować do przystąpienia do PPK?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 25 listopada 2019
  • 12:50
  • 3
  • Tagi: Finanse PPK
  • Powiększ tekst

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe rozwiązanie, wzorowane na międzynarodowych systemach oszczędzania, które ma wspomóc polskich pracowników w odkładaniu pieniędzy na przyszłość. Program dopiero został wdrożony w największych przedsiębiorstwach. Natomiast pozostałe zrobią to w kolejnych latach. Warto się do tego odpowiednio przygotować.

Prawie połowa, bo 47%, badanych przez KPMG przedsiębiorców uważa, że większość pracowników zatrudnionych w ich firmach będzie zainteresowana przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niemal taka sama grupa pracodawców (46%) uznała, że w tej chwili trudno przewidzieć decyzje pracowników. Tylko 7% ankietowanych jest pewnych, że osoby u nich pracujące zapiszą się do programu.

Najbardziej zainteresowani wdrażaniem PPK są pracownicy (49%), menedżerowie (46%) i organizacje pracownicze (33%). 34% zatrudnionych uznało swój poziom wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych jako średni, 31% – jako niski, a 14% – jako bardzo niski. Bardzo wysoki poziom wiedzy o programie ma tylko 5% ankietowanych przez KPMG, a wysoki – 13% respondentów. Aż 74% badanych pracowników stwierdziło, że ma świadomość, iż PPK wpłynie na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Tylko 23% nie ma żadnej wiedzy na ten temat.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania. System ten zakłada, że każdy uczestnik będzie miał prywatne konto, na które będą wpływały składki z jego wynagrodzenia, od pracodawcy oraz dopłaty od państwa – wyjaśnia ekspert portalu ppk.info. – Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, jednak każdy pracownik zostaje do niego automatycznie zapisany przez pracodawcę. Każda zmiana, rezygnacja lub ponowne dołączenie do programu wiąże się ze złożeniem odpowiedniego dokumentu. PPK to jednak szansa na poprawienie sytuacji finansowej na emeryturze – przypomina ekspert.

Kogo obejmie program PPK?

Zgodnie z ustawą Pracownicze Plany Kapitałowe są skierowane do wszystkich osób aktywnych zawodowo w wieku od 18 do 55 lat. Pracownicy będą automatycznie zapisywani do programu przez pracodawcę. Jednak do systemu mogą również dołączyć starsze osoby. Zatrudnieni, którzy ukończyli 55 lat i chcą oszczędzać w PPK, mogą to zrobić, jednak muszą w tym celu złożyć odpowiedni wniosek. Dodatkowo warunkiem zakwalifikowania ich do programu będzie również staż pracy. Musi on wynosić co najmniej 3 miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia. Osoby, które ukończyły 70 lat, nie mogą zapisać się do PPK.

Do systemu zostaną automatycznie włączeni pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę, zlecenia podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, a także osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym.

Wdrażanie PPK w polskich przedsiębiorstwach zostało podzielone na kilka etapów. Jako pierwsze do programu musiały przystąpić duże firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników. Kolejni pracodawcy, z liczbą zatrudnionych co najmniej 50, muszą rozpocząć przygotowania do wdrożenia systemu wraz z początkiem roku 2020. Następnie kilka miesięcy później do programu muszą przyłączyć się firmy zatrudniające więcej niż 20 pracowników. Natomiast 1 stycznia 2021 roku do PPK dołączą pozostałe podmioty.

Zasady przystąpienia do PPK i rezygnacji

Ustawa o PPK przewiduje, że pracownicy zostają uczestnikami programu automatycznie bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji. Uczestnictwo zostaje potwierdzone w momencie podpisania przez przedsiębiorcę umowy z instytucją finansową o zarządzanie i prowadzenie kont PPK.

Jednak pamiętajmy, że oszczędzanie w systemie jest dobrowolne. Przepisy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi określają zasady rezygnacji z uczestnictwa w programie. Jeśli pracownik nie chce brać udziału w systemie, może się z niego wypisać, jednak w tym celu musi podjąć odpowiednie działania. Rezygnacja z PPK powinna zostać złożona w formie pisemnej i musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem pracownika. Wypełnione oświadczenie należy przekazać pracodawcy.

Deklaracja rezygnacji jest podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się rubryki zawierające podstawowe dane o zatrudnionym. Natomiast druga część to szereg oświadczeń dotyczących rezygnacji z korzyści finansowych związanych z udziałem w PPK. Pracownik, który zrezygnował z udziału w programie, może w każdym czasie przystąpić do PPK ponownie. Dowiedz się więcej na https://ppk.info/strefa-pracownika/dokumenty-pracownika/.

PPK w firmie – przygotowania do wdrożenia

Wdrożenie PPK to skomplikowany proces, do którego należy się po prostu przygotować. Najpierw należy oszacować, ilu pracowników będzie zainteresowanych dodatkowym oszczędzaniem. Potem trzeba sprawdzić, jak duże zmiany będą potrzebne w systemach kadrowo-księgowych i czy może je dostarczyć obecny dostawca oprogramowania.

Ważnym etapem wdrażania PPK jest wybór instytucji finansowej zarządzającej kontami pracowników. Najlepiej zacząć jej szukać jak najszybciej, żeby mieć na to dużo czasu. Przy wyborze instytucji warto wziąć pod uwagę jej doświadczenie, wyniki związane z inwestowaniem w ostatnich latach, ale także to, jakie wsparcie oferowane jest przy wdrażaniu PPK – udostępnienie narzędzi IT, szkolenia pracowników itp. Na koniec etapu przygotowań należy opracować harmonogram uruchamiania PPK w firmie. To znacznie ułatwi i przyspieszy cały proces.

Ustawa o PPK ściśle narzuca terminy, w jakich należy wdrożyć i uruchomić program. Opóźnienia wiążą się z sankcjami finansowymi. Dobre przygotowanie do wdrożenia PPK pozwoli sprawnie przeprowadzić cały proces i uniknąć kar.

Komentarze