Informacje

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii / autor: fot. materiały prasowe
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii / autor: fot. materiały prasowe

Rozwojowa ucieczka do przodu

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 31 grudnia 2018, 14:41

  • 2
  • Powiększ tekst

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii: Tylko kompleksowy łańcuch wdrażania innowacji zapewni przestawienie polskiej gospodarki na nowe, perspektywiczne tory.

Dynamiczny rozwój gospodarczy wymaga nowych narzędzi wsparcia dla priorytetowych kierunków tego rozwoju, tak aby podtrzymać pozytywne trendy i odpowiedzialnie konsumować owoce tego wzrostu – pisze w „Polskim Kompasie 2018” Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii

Polska znajduje się obecnie w wyjątkowym momencie rozwoju. 100 lat po odzyskaniu niepodległości nasz kraj ma jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie, a tempo wzrostu naszego PKB jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. To w dużej mierze zasługa aktywnej polityki rządu i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wskazała kluczowe cele i wyzwania stojące przed Polską w najbliższych latach. Dynamiczny rozwój gospodarczy wymaga nowych narzędzi wsparcia dla priorytetowych kierunków tego rozwoju, tak aby podtrzymać pozytywne trendy i odpowiedzialnie konsumować owoce tego wzrostu.

Mając to na uwadze, rząd prowadzi politykę, której celem jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, a także wzrost jej potencjału produkcyjnego. Rozwój innowacyjności wiąże się przede wszystkim z odpowiednim ekosystemem gospodarczym, w którym wszystkie rozwiązania i usprawnienia zachodzą równocześnie, ponieważ są odpowiedzią na aktualne wyzwania i problemy.

Z perspektywy mojego resortu przedsiębiorczości i technologii szczególnie bliskie są nam działania adresowane do środowiska przedsiębiorców, ze szczególnym naciskiem na wsparcie tych najmniejszych uczestników życia gospodarczego. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ok. 90 proc. wszystkich firm w Polsce. Kompleksową odpowiedź na ich potrzeby stanowi pakiet reform już dokonanych oraz tych będących obecnie w realizacji, których celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Do najważniejszych osiągnięć polskiego rządu w zakresie kreowania pozytywnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości należy Konstytucja Biznesu, czyli gruntowna reforma prawa gospodarczego. Konstytucja Biznesu to więcej niż nowe, czytelne zapisy prawne – to odwrócenie filozofii rozwoju przedsiębiorczości, w której to państwo jest dla biznesu. Przede wszystkim jednak to zestaw konkretnych rozwiązań dla przedsiębiorców, jak i zachęt dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają, czy założyć firmę. To ulga na start, działalność nierejestrowa, rzecznik MŚP czy skrócenie przechowywania i elektronizacja akt pracowniczych. Realną zachętą do rozwoju działalności gospodarczej i inwestycji jest też nowa ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która czyni z całej Polski strefą inwestycyjną. Tak więc dziś już nie na 0,08 proc. powierzchni kraju, ale prawie w całej Polsce, dostępne są zachęty inwestycyjne dla firm. Dzięki wprowadzanym zmianom zakładamy, że napływ inwestycji będzie bardziej równomierny w skali kraju. Służy temu zróżnicowanie kryteriów w zależności od poziomu rozwoju województwa i bezrobocia w powiecie. Im wyższe w stosunku do średniego bezrobocia w kraju, tym niższe wymagania dotyczące wysokości nakładów inwestycyjnych. Szczególnym wsparciem zostaną objęte małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w rejonach słabiej rozwiniętych. Do sektora mikro i małych przedsiębiorstw jest także skierowana ustawa o tzw. małym ZUS. Liczymy na to, że nie tylko przyniesie oszczędności dla przedsiębiorców i zwiększy przeżywalność firm, lecz również poprawi perspektywy ich rozwoju. To realna ulga i szansa na poprawę sytuacji setek tysięcy polskich firm. Duży nacisk kładziemy także na wspieranie rozwoju innowacyjnych podmiotów, zwłaszcza start-upów, dla których stworzyliśmy program Start in Poland, który jest największym tego typu programem w tej części Europy. Wprowadziliśmy również ulgi na badania i rozwój. Pracujemy nad kolejnymi proinnowacyjnymi propozycjami, takimi jak obniżenie podatku CIT dla podmiotów komercjalizujących wyniki badań. Istotną rolę w rozwoju start-upów będzie odgrywała Prosta Spółka Akcyjna, nowa, bardziej elastyczna forma prawna, która ułatwi prowadzenie innowacyjnego biznesu. Widząc, jak dynamicznie rozwija się obecnie światowa gospodarka, staramy się wspierać polskich przedsiębiorców m.in. poprzez jeszcze lepsze dostosowywanie regulacji prawnych do ich oczekiwań. Wsłuchujemy się w ich głos. W tym celu wprowadzane są kolejne po Konstytucji Biznesu projekty. Jednym z nich jest przeciwdziałanie zatorom płatniczym, które – jak wynika z badań – są zmorą większości polskich firm. Dlatego mamy dla nich konkretne propozycje: skrócenie okresu na płatność, obowiązek publicznego raportowania swoich praktyk płatniczych przez duże przedsiębiorstwa, pieniężne kary administracyjne dla tych, którzy stosują model biznesowy niepłacenia na czas, czy w końcu ulgę na złe długi. Wierzę, że systemowe rozwiązania w tym zakresie istotnie poprawią wiarygodność polskiej gospodarki i polskich kontrahentów. Przygotowujemy też gruntowną reformę prawa zamówień publicznych. Poprawa ich jakości oraz zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności to ważny element polityki rozwojowej kraju. Chcemy, by państwo było „inteligentnym zamawiającym”, bo właśnie państwo posiada obecnie największe środki na innowacyjność. Każdego roku prawie ćwierć biliona złotych jest wydawanych w systemie zamówień publicznych, a w 2016 r. zamówienia te odpowiadały równowartości ok. 9,4 proc. PKB. Naszym celem jest także zwiększenie udziału w zamówieniach firm z sektora MŚP. Nie zapominamy w naszej polityce rozwojowej o wychyleniu ku przyszłości. Bardzo wysoko na agendzie rządu jest przystosowanie polskiej gospodarki do realiów Przemysłu 4.0, zarówno w aspekcie wpierania rozwiązań przemysłowych oraz technologicznych przyjaznych środowisku, jak i budowania wszechstronnie wykwalifikowanych kadr. Kolejna rewolucja technologiczna staje się faktem. By nie zostać w tyle, już teraz musimy podejmować odpowiednie działania. Koncentrujemy się więc na rozwoju w dziedzinach takich jak R&D, edukacja, szkolenie oraz prognostyczne informowanie firm przemysłowych, a także ekorozwój czy infrastruktura gospodarcza. Polska u progu rozwoju gospodarki innowacyjnej musi się także szerzej otworzyć na główne obszary innowacji: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. W każdym z nich jest obecnie wiele szans, które dają możliwość rozwojowej ucieczki do przodu. Mimo że Unia Europejska od lat wskazuje ten obszar jako priorytet, a w Polsce funkcjonuje wiele programów w tym zakresie, dopiero ostatnie lata przyniosły rzeczywisty przełom i poprawę efektywności kreowania oraz wdrażania innowacji. Dlatego celem na kolejne lata jest podtrzymanie tego trendu i promocja rzeczywistej innowacyjności opartej na dorobku naukowym, wprowadzanym na  rynek (rozwijającym przedsiębiorczość) i upowszechnianym wśród odbiorców. Tylko kompleksowy łańcuch wdrażania innowacji zapewni rzeczywistą zmianę w tym obszarze i przestawienie polskiej gospodarki na nowe, perspektywiczne tory.

Polska gospodarka jest dziś na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Konsekwentna realizacja zadań i projektów opartych z jednej strony na inteligentnej reindustrializacji, z drugiej – na innowacyjności to program przygotowany z myślą o wszystkich uczestnikach rynku: od mikroprzedsiębiorstw, dla których zlikwidowano bariery wejścia na rynek, przez małych i średnich przedsiębiorców, dla których stworzono zachęty do reinwestowania, a wreszcie dla dużych firm, które otrzymują zindywidualizowaną ofertę. Pakiet zmian ma charakter systemowy, ale to także nowa energia we wzajemnych relacjach między państwem a przedsiębiorcami – odbudowa zaufania, oddanie inicjatywy firmom, aktywne stymulowanie rozwoju w konkretnych dziedzinach umożliwiają jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie szans rozwojowych, jakie stoją przed polską gospodarką. Gospodarką, która zmienia się dynamicznie, przechodząc od montażowni Europy do Przemysłu 4.0 i Innowacyjnej Gospodarki.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze