Informacje

Zagraniczni studenci  / autor: pixabay.com/pl
Zagraniczni studenci / autor: pixabay.com/pl

Obcokrajowcy na polskich uczelniach pilnie poszukiwani

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • Opublikowano: 9 lipca 2019, 15:24

    Aktualizacja: 9 lipca 2019, 15:26

  • 5
  • Powiększ tekst

Wyższy poziom umiędzynarodowienia szkół wyższych to jeden z celów reformy realizowanej na polskich uczelniach. Większe umiędzynarodowienie to m.in. wzrost liczby studentów-obcokrajowców, o co zabiegają szkoły wyższe.

Resort nauki chce, aby więcej młodych osób zza granicy przejeżdżało do nas na studia. Warunki rekrutacji na uczelnie muszą być pod względem formalnym równe dla polskich i zagranicznych absolwentów szkół średnich, a podstawowym jest oczywiście uzyskanie świadectwa maturalnego.

Jedną z zachęt do studiowania w Polsce jest zestaw stypendiów, z których mogą korzystać cudzoziemcy. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, znacząco rozszerzyła katalog stypendiów wypłacanych z budżetu państwa, do których są uprawnieni cudzoziemcy.

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie w Polsce będą uprawnieni do ubiegania się o wszystkie stypendia z wyłączeniem stypendium socjalnego oraz kredytu studenckiego.

Ponadto z informacji uzyskanych przez portal wgospodarce.pl z MNiSW wynika także, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020, czyli tego najbliższego, uprawnionymi do bezpłatnego kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim będą również cudzoziemcy posiadający certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

Obcokrajowcy będą mogli więc starać się o: stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną, stypendium ministra.

Dodatkowo wszyscy cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie w szkołach doktorskich (studia trzeciego stopnia), prowadzonych przez szkoły wyższe i instytuty naukowe, otrzymają stypendium doktoranckie oraz będą mieli szansę na stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Ponadto zgodnie z art. 198 ust. 8 ustawy za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat.

Trzeba przy tym pamiętać, że większość cudzoziemców podejmujących kształcenie w polskich uczelniach opłaca czesne za studia.

Jest natomiast określony zamknięty katalog cudzoziemców uprawnionych do bezpłatnego kształcenia w języku polskim na studiach stacjonarnych. Należą do nich posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia.

Na takich warunkach (bezpłatnie) mogą też studiować stypendyści Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wyłonieni w ramach poszczególnych programów stypendialnych NAWA.

W polskich szkołach wyższych obecnie w pełnym cyklu studiów najwięcej było obywateli Ukrainy (ok. 39,9 tys.), Białorusi (ok. 7,4 tys.), Indii (ok. 3,7 tys.), Czech (ok. 1,6 tys.) oraz Turcji (ok. 1,5 tys.).

Wśród cudzoziemców najbardziej popularnymi kierunkami są: zarządzenie, kierunek lekarski, informatyka, turystyka i rekreacja oraz ekonomia.

Według danych MNiSW w ciągu ostatnich trzech lat tzw. wskaźnik umiędzynarodowienia zmienił się na korzyść. Teraz jest na poziomie 5,6% , a jeszcze 3 lata temu było to: 3,14%.

Powiązane tematy

Komentarze