Informacje

Oddział PZU / autor: Fratria
Oddział PZU / autor: Fratria

PZU odporne na negatywne skutki pandemii

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 listopada 2020, 11:46

    Aktualizacja: 20 listopada 2020, 11:37

  • 7
  • Powiększ tekst

Zysk netto Grupy PZU w III kw. 2020 r. przypisany jednostce dominującej wzrósł do 890 mln zł wobec 879 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. Wynik na samej działalności ubezpieczeniowej wyniósł 785 mln zł, co oznacza wzrost o 12 proc. rdr.

W III kwartale mieliśmy sytuację, w której dywersyfikacja biznesu Grupy PZU okazała się istotnym czynnikiem dla osiągniętych wyników. Z jednej strony zanotowaliśmy niższą sprzedaż w ubezpieczaniach komunikacyjnych, spowodowaną spowolnieniem na rynku sprzedaży samochodów, z  drugiej jednak – wzrosła sprzedaż po stronie ubezpieczeń na życie, głównie z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na ubezpieczenia ochronne. W rezultacie niższe wpływy na rynku majątkowym zostały zrekompensowane większymi przepływami z biznesu życiowego. Wyniki sprzedażowe w III kwartale 2020 roku ukształtowały się na poziomie porównywalnym do III kwartału ubiegłego roku, kiedy to sytuacja gospodarcza wyglądała zupełnie inaczej. Nie bez znaczenia jest fakt, że struktura Grupy o charakterze konglomeratu pozwala nam równoważyć negatywne zmiany popytowe w różnych liniach produktowych, nawet w tak wymagających warunkach jak wywołane pandemią. Ponadto, elastyczne struktury dystrybucji oraz możliwość dynamicznego dostosowania ofert w oparciu o modele cyfrowe pozwalają nam efektywnie wykorzystywać tę przewagę na poziomie generowanego zysku netto. Rentowność mierzona wskaźnikiem ROE w III kwartale wyniosła 20,4 proc., co jest ponadprzeciętnym wynikiem na rynku polskim i europejskim – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA.

Spółka podała, że na koniec III kwartału 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. Wśród kluczowych osiągnięć zwrócono również uwagę na rekordowy udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce (dane po II kwartale) na poziomie 42,4 proc., tj. wzrost o 2,9 p.p, r/r.

Grupa PZU do tej pory przeznaczyła ponad 20 mln zł na walkę ze skutkami pandemii.

Z uwagi na rozwój pandemii, sukcesywnie zwiększamy także skalę zdalnych usług medycznych, co jest obecnie ważnym elementem budowy przewagi konkurencyjnej – mówiła podczas konferencji prasowej Aleksandra Agatowska, pełniąca obowiązki prezesa PZU Życie.

Składka przypisana brutto grupy w trzecim kwartale br. spadła do 5 mld 600 mln zł z 5 mld 662 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.

Wynik finansowy netto Grupy PZU w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku wyniósł 1 mld 558 mln zł i był niższy o 57,7 proc. od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego, kiedy to wyniósł 2 mld 126 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 mld 191 mln zł wobec 2 mld 360 mln zł w 2019 roku (spadek o 49,5 proc.).

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto spadł o 18,8 proc. względem ubiegłego roku.

Wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej (PZU) za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wyniósł 9,3 proc., co oznacza spadek o 11,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zysk z działalności operacyjnej w III kwartałach 2020 roku osiągnął wartość 2 mld 678 mln zł i był niższy o 2 mld 380 mln zł (-47,1 proc.) w stosunku do wyniku za analogiczny okres roku poprzedniego.

TFI PZU – jednym z liderów sprzedaży funduszy i wzrostu aktywów pod zarządzaniem – pozyskane od klientów blisko 0,6 mld zł podczas, gdy odpływy na całym rynku wyniosły w pierwszych trzech kwartałach blisko 9 mld zł

Wpływ na działalność Grupy PZU w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego miał m.in. spadek składki przypisanej brutto w tym w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych w obu segmentach ubezpieczeń majątkowych - efekt przedłużającej się pandemii COVID-19; niższe wyniki związane z działalnością bankową, w tym jednorazowy efekt odpisu z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (746 mln zł) oraz Banku Pekao (555 mln zł), odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku (tj. znaku towarowego oraz relacji z klientami) w kwocie 161 mln zł oraz wyższe koszty ryzyka w związku z zawiązaniem dodatkowych rezerw kredytowych w efekcie pandemii COVID-19.

Biznes ubezpieczeniowy PZU wykazał dużą odporność na negatywne skutki pandemii oraz wysokie zdolności adaptacyjne do zmieniających się potrzeb klientów. Z wyłączeniem odpisów związanych z aktywami bankowymi oraz dodatkowymi rezerwami Grupa wygenerowała w pierwszych trzech kwartałach wynik netto w wysokości 2,8 mld zł, czyli o 17% więcej rok do roku. Dynamika wyniku na działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej była jeszcze wyższa i wyniosła 24 proc. r/r. Jest to efekt rozwoju biznesu, ścisłej kontroli kosztów oraz działań na rzecz efektywności m.in. w obszarze cyfryzacji. W ujęciu narastającym marża na ubezpieczeniach grupowych wyniosła 25,7 proc, a wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych 88,7 proc. Portfel inwestycyjny Grupy PZU został bardzo dobrze przygotowany na spowolnienie gospodarcze i wygenerował zwrot, który aż o 3,3 punktu procentowego przekroczył stopę wolną od ryzyka. Wszystkie te wskaźniki są istotnie lepsze w porównaniu do ubiegłego roku i poziomów założonych w strategii – ocenia Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Coraz więcej wypłat świadczeń z powodu zgonów

Wstępne szacunki dotyczące obserwowanej dynamiki świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego zakładają potencjalny wpływ na wynik Grupy PZU w br. między 50 - 150 mln zł - poinformowało PZU w czwartkowej prezentacji.

Jak dodano, wzrost wypłacanych świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego obserwowano od około 3-4 tygodni.

Docelowy poziom wyniku w tym roku będzie zależeć m.in. od przebiegu pandemii, świadczeń związanych ze zgonami, a także z tytułu leczenia szpitalnego, efektu lockdownu, rozwiązania części rezerw matematycznych.

Przyrost śmiertelności w populacji był nierównomierny w różnych grupach wiekowych; 86 proc. przyrostu zgonów dotyczyło osób po 65. roku życia, odchylenia od długoterminowych średnich również są widoczne najwyraźniej w przypadku osób powyżej 65. roku życia.

Możliwa wypłata dywidendy

Obecne wskaźniki wypłacalności Grupy PZU, PZU i PZU Życie pozwalają myśleć o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 rok - poinformowała prezes Beata Kozłowska-Chyła.

Zgodnie z zaleceniem nadzorcy, nie wypłaciliśmy dywidendy w roku 2020. Zysk w 2019 rok został w całości przeznaczony na kapitał, co w naturalny sposób obniża ROE, przy braku istotnego wzrostu skali biznesu ze względu na pandemię. Zatrzymanie zysków doprowadziło do wzrostów wskaźników wypłacalności dla Grupy PZU, PZU oraz PZU Życie do poziomów niespotykanych w Europie - powiedziała prezes podczas konferencji online.

W mojej ocenie, są to poziomy bardzo bezpieczne - również w kontekście niepewności związanej z pandemią i poziomy, które pozwalają myśleć o wypłacie dywidendy za rok 2020. Oczywiście, jeżeli taka ocena będzie zbieżna również z oceną tej sytuacji przez Komisję Nadzoru Finansowego i jeśli otrzymamy na to zezwolenie - dodała Kozłowska-Chyła.

Jednostkowy współczynnik wypłacalności dla PZU wyniósł 289 proc. na koniec II kw. br. wobec 283 proc. na koniec I kw. 2020 br., zaś dla PZU Życie wyniósł 392 proc. wobec 414 proc. na koniec I kw. 2020.

Wskaźnik wypłacalności II dla Grupy PZU wyniósł 258 proc. na koniec czerwca wobec 256 proc. na koniec marca br.

Polityka dywidendowa PZU zakłada wypłatę pomiędzy 50 proc. a 100 proc. zysku. W zależności od potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem organicznym i realizacją celów strategicznych w zakresie fuzji i przejęć, do akcjonariuszy może trafiać do 100 proc. rocznych zysków w formie dywidend, nie mniej jednak niż 50 proc.

Czytaj też: Jaki zysk Grupy PZU? Mamy dane

PZU, ISBnews, PAP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze