Informacje

Wyniki Grupy PZU i kwartał br / autor: Fratria
Wyniki Grupy PZU i kwartał br / autor: Fratria

Wyniki Grupy PZU w I kwartale 2020

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 maja 2020, 09:43

  • 0
  • Powiększ tekst

- Zysk netto Grupy PZU w I kw. br. przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 116 mln zł wobec 747 mln zł w 2019 r., to spadek o 84,5 proc. - podała spółka. Wynik netto w tym czasie wyniósł 289 mln zł i był niższy o 71,4 proc. od wyniku za analogiczny okres ub.r.

Wynik finansowy netto Grupy PZU w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku wyniósł 289 mln zł i był niższy o 71,4 proc. od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 116 mln zł wobec 747 mln zł w 2019 roku (spadek o 84,5 proc.)” - poinformowało PZU w piątkowym raporcie.

Spółka zaznaczyła, że z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych, wynik netto spadł o 20,4 proc. względem ubiegłego roku.

Z kolei wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej (PZU) za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku wyniósł 2,9 proc., co oznacza spadek o 16,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W I kwartale 2020 roku Grupa PZU osiągnęła porównywalny wynik netto na poziomie 805 mln zł (z wyłączeniem zdarzeń związanych z COVID-19 oraz odpisu wartości firmy) wobec 747 mln zł rok wcześniej. Jednak sektor bankowy w Polsce już pod koniec marca 2020 roku odczuł negatywne skutki pandemii, co odbiło się również na bankach działających w Grupie PZU - wskazano.

Pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przełożyły się na niższą wycenę pakietu akcji Alior Banku w księgach PZU i w konsekwencji doprowadziły do rozpoznania odpisu wartości firmy. Ponadto, utworzono dodatkowe rezerwy na potencjalne niespłacone kredyty w Banku Pekao. Powyższe czynniki, a dodatkowo niezrealizowane różnice kursowe na instrumentach zabezpieczających portfel nieruchomości przełożyły się na księgowy zysk netto Grupy PZU na koniec pierwszego kwartału 2020 w kwocie 116 mln zł” - tłumaczył ubezpieczyciel w komunikacie prasowym.

W raporcie spółka podała, że wpływ na działalność Grupy PZU w okresie 3 miesięcy br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego miał także m.in. niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych, w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na rynku kapitałowym na skutek pandemii COVID-19, a także „niższe wyniki w segmencie działalności bankowej, związane z jednorazowym efektem odpisu z tytułu utraty wartości wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (516 mln zł), utworzeniem w I kwartale 2020 roku dodatkowej rezerwy na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego w Pekao oraz negatywnym wpływem wyroku TSUE w sprawie kredytów konsumenckich”. Jak dodano, efekty częściowo niwelowane niższymi opłatami do BFG.

Jak podano w raporcie, składki przypisane brutto w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku wyniosły 6 mld 97 mln zł wobec 5 mld 901 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (+3,3 proc.). Wzrost sprzedaży dotyczył m.in. ubezpieczeń NNW i pozostałych w wyniku rozwoju portfela ubezpieczeń oferowanych w ramach partnerstwa strategicznego w TUW PZUW oraz rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy PZU do kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową lekarzy i personelu medycznego na wypadek zakażenia COVID-19.

W komunikacie prasowym spółka podała, że wynik na ubezpieczeniach na życie wzrósł o 29 proc. rok do roku, a wynik na ubezpieczeniach majątkowych o 12 proc. Z kolei w ubezpieczeniach na życie wzrost sprzedaży wyniósł blisko 6 proc. „i mimo kurczącego się rynku osiągnął dynamikę o połowę wyższą niż rok wcześniej”.

W obrębie ubezpieczeń majątkowych przypis składki wzrósł o 2 proc. wobec 0,4 proc. w pierwszym kwartale ub. roku. Sprzedaż majątkowych ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, pomimo pogarszającej się koniunktury, wzrosła o 12 proc., podczas gdy rok temu wzrost wyniósł czterokrotnie mniej” - czytamy w komunikacie prasowym.

W raporcie spółka podała, że odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły wartość 3 mld 281 mln zł i ukształtowały się na poziomie o 17,1 proc. niższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Jak wyjaśniono, na spadek kategorii odszkodowań i świadczeń netto wpływ miała m.in. niższa szkodowość portfela szkód od ognia i innych szkód majątkowych - w analogicznym okresie 2019 roku kilka roszczeń o wysokiej wartości jednostkowej, w tym szkody z reasekuracji czynnej TUW PZUW z wpływem na wynik blisko 28 mln zł oraz szkody powodowane przez porywisty wiatr.

Z kolei wzrost kategorii odszkodowań i świadczeń netto odnotowano w portfelu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, w tym odpowiedzialności cywilnej ogólnej - w analogicznym okresie 2019 roku niższy poziom odszkodowań i świadczeń portfela ubezpieczeń podmiotów medycznych.

Pozycja stabilnego lidera rynku uodparnia PZU na nieprzewidziane zdarzenia. Daje to dobre perspektywy na przyszłość, o czym świadczy wysoka sprzedaż i rentowność ubezpieczeń. Towarzyszy temu znaczący przyrost marży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz wysoka rentowność ubezpieczeń w segmencie majątkowym w Polsce. Tu wskaźnik mieszany wyniósł 87,4 proc. i był o 4,6 p.p lepszy od założonego w strategii” - powiedziała cytowana w komunikacie pełniąca obowiązki prezesa zarządu Grupy PZU Beata Kozłowska-Chyła. (PAP)

PAP (autor: Aneta Oksiuta)/gr

Powiązane tematy

Komentarze